คลิกที่นี้ ....เพื่อเข้าชมเพจศูนย์ฯ

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตำแหน่ง กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม


    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ http://www.oic.go.th 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์  

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010
การเข้าถึงความรู้ โครงการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงาน
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น และการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ)
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  
กระบวนการจัดการความรู้ KM Process ประจำปีงบประมาณ 2562
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]
   
ข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ๑. ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง ๒. อยากรู้ผลงบการเงิน ๓. เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ ๔. เขาพูดว่าอย่างไร ๕. ขอหลักฐานการกาบัตร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ๑. รองเท้าเป็นเหตุ ๒. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ ๓. ใครแรงกว่ากัน ๔. ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย ๕. แค่อยากรู้
   
ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ(ฉบับที่๒)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๑
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง
ตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๑ 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พรบ ผู้สูงอายุ ฉบับเต็ม
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ผู้จัดทำ: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
(ศพส.นพ.)
คำอธิบาย: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม ข้อมูลพื้นฐานของ ศพส.นพ. ซึ่งครอบคลุมนับแต่ประวัติการก่อตั้ง การให้บริการ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้รับบริการในหลากหลายมิติ และข้อมูลผลการดำเนินงานรายกิจกรรม และรายโครงการ เป็นต้น
  [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

คลิก เพื่ออ่านหนังสือทั้งหมด

เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์สุขภาวะผู้สูงอายุ
กิจกรรมต่างๆ

"กิจกรรม ๕ ส. พุธพัฒนา

       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันทำกิจกรรม ๕ ส. พุธพัฒนา โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณภายในและภายนอก อาคารศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

"ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน"

       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้คำขวัญ "ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน"

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

   
 

042-050055-6
wdco_nakhonpanom@dop.mail.go.th

 

ค้นหาข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ ประเทศไทย

 

ชาย
๓๗ คน
หญิง
๔๐ คน
รวม
๗๗ คน
ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  คุณสมบัติและการเข้ารับบริการ
  โปสเตอร์สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย สทส.
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั่วไป
โดย ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว
  คู่มือปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
โดย อ.ศรีวรรณ ปัญติ
  อาการที่สำคัญในผู้สูงอายุ
โดย รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
  สิ่งแวดล้อมที่เกี้อกูลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา โดย อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง
    จังหวัดนครพนม
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
    บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
    ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จังหวัดนครพนม
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
    โรงพยายาบาลนครพนม
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
    สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
    สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
    สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
    มหาวิทยาลัยนครพนม
    สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

 

 

>> ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ <<
 
>> ลิงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <<

>>ศูนย์ประชาบดี1300 <<

 
 
 
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
     ความหมายของสัญลักษณ์ ประยุกต์จากโครงสร้างลายประจำยาม ผสมผสานกับรูปหน้าจั่วทรงไทย อันมีความหมาย แทนความสูงส่ง ความงดงามของจิตใจ โดยมีรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด
     สื่อที่ใช้สีน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความมั่นคง แสดงถึงความเป็นแก่นหลักของสังคม
[คลิก เพื่อดาวน์โหลด]
 
File Zilla

Website counter

 
 

 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์