คลิกที่นี้ ....เพื่อเข้าชมเพจศูนย์ฯ

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ http://www.oic.go.th 

 

 

 
ประชาสัมพันธ์  

จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา

คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010
การเข้าถึงความรู้ โครงการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงาน
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น และการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ)
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]  
กระบวนการจัดการความรู้ KM Process ประจำปีงบประมาณ 2562
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]
    [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]
   
ข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ๑. ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง ๒. อยากรู้ผลงบการเงิน ๓. เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ ๔. เขาพูดว่าอย่างไร ๕. ขอหลักฐานการกาบัตร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ๑. รองเท้าเป็นเหตุ ๒. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ ๓. ใครแรงกว่ากัน ๔. ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย ๕. แค่อยากรู้
   
ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ(ฉบับที่๒)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๑
แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง
ตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๑ 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พรบ ผู้สูงอายุ ฉบับเต็ม
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ผู้จัดทำ: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
(ศพส.นพ.)
คำอธิบาย: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม ข้อมูลพื้นฐานของ ศพส.นพ. ซึ่งครอบคลุมนับแต่ประวัติการก่อตั้ง การให้บริการ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้รับบริการในหลากหลายมิติ และข้อมูลผลการดำเนินงานรายกิจกรรม และรายโครงการ เป็นต้น
  [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

คลิก เพื่ออ่านหนังสือทั้งหมด

เว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์สุขภาวะผู้สูงอายุ
กิจกรรมต่างๆ

"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓"

       เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และจัดกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมอบชุดของขวัญให้กับตายายผู้ใช้บริการศูนย์ฯ จัดกิจกรรม ณ ศพส.นพ. ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

"ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน"

       เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้คำขวัญ "ชาวนครพนมภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน"

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมสาธิตการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สูงอายุ ได้มีความรู้ความเข้าใจภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมกันทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมกันทำบุญถวายเทียน และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

       เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา และถวายสังฆทาน

  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

วันฉัตรมงคล ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม สรงน้ำพระ สักการะพระประชาบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน ศพส.นพ. เนื่องในวันครอบครัว ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

       เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรม สรงน้ำพระ สักการะพระประชาบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายใน ศพส.นพ. เนื่องในวันครอบครัว ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม Big Cleaning Day

       เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัส COVID-๑๙    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

       เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และบุคคลภายนอก  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

       เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกันตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และบุคคลภายนอก  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน


       เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.นพ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ "บ้านพอเพียงชนบท" จังหวัดอุบลราชธานี


       เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ "บ้านพอเพียงชนบท" จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในการมอบของขวัญปีใหม่ฯ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ของ ศพค. และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


       เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

 ศพส.นพ. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย


       เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ  [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

   
 

042-050055-6
wdco_nakhonpanom@dop.mail.go.th

 

ค้นหาข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ ประเทศไทย

 

ชาย
๓๕ คน
หญิง
๔๐ คน
รวม
๗๕ คน
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
  คุณสมบัติและการเข้ารับบริการ
  โปสเตอร์สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย สทส.
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั่วไป
โดย ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว
  คู่มือปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
โดย อ.ศรีวรรณ ปัญติ
  อาการที่สำคัญในผู้สูงอายุ
โดย รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
  สิ่งแวดล้อมที่เกี้อกูลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา โดย อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง
    จังหวัดนครพนม
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
    บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
    ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จังหวัดนครพนม
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
    โรงพยายาบาลนครพนม
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
    สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
    สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
    สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
    มหาวิทยาลัยนครพนม
    สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

 

 

>> ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ <<
 
>> ลิงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <<

>>ศูนย์ประชาบดี1300 <<

 
 
 
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
     ความหมายของสัญลักษณ์ ประยุกต์จากโครงสร้างลายประจำยาม ผสมผสานกับรูปหน้าจั่วทรงไทย อันมีความหมาย แทนความสูงส่ง ความงดงามของจิตใจ โดยมีรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด
     สื่อที่ใช้สีน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความมั่นคง แสดงถึงความเป็นแก่นหลักของสังคม
[คลิก เพื่อดาวน์โหลด]
 
File Zilla

Website counter

 
 

 

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์