หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้เห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน รวมจำนวน ๑๕ ไร่ และ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้บริจาคที่ดินพื้นที่ติดกับที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพิ่มอีกจำนวน ๑๒ ไร่ รวมเนื้อที่ได้รับบริจาค จำนวน ๒๗ ไร่
 

          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักว่าผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนยังประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน ฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย จึงได้ตั้งงบประมาณผูกพันปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ จำนวน ๔๘,๔๒๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สาธิตการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์สาธิตการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และได้เปิดรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เข้ารับบริการประเภทอยู่ประจำ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๐ คน โดยมีเป้าหมายรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน

 
          ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) เป็นหน่วยงานราชการสังกัดสำนักบริการสวัสดิการสังคม  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านการจัดสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานเครือข่ายในการให้บริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และเป็นศูนย์ต้นแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน

          ปัจจุบันพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) สังกัด กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้การอุปการะผู้รับบริการประเภทสามัญทั้งชายและหญิง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ปัจจุบันมีอาคารเรือนนอน จำนวน ๔ หลัง และมีเป้าหมายรับบริการผู้สูงอายุจำนวน ๑๐๐ คน


   
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑๓
ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์
๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖
โทรสาร
๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

e-mail : wdco_nakhonpanom@dop.mail.go.th


 
กว่า ๖ ปี นับแต่การก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)   ได้มีผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น ๕ ท่าน ดังนี้

๑.

นายอภิชาต วาที ดำรงตำแหน่ง ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙  ถึง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒. นางนงนุช สุขา ดำรงตำแหน่ง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๓. นายพิบูลย์ มั่งมา ดำรงตำแหน่ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๔. นางดวงพร ทิศาดลดิลก ดำรงตำแหน่ง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๕. นายปริญญา  รักสุข ดำรงตำแหน่ง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง   ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
๕. นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ดำรงตำแหน่ง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. น.ส.ชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ดำรงตำแหน่ง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ปัจจุบัน