เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา 5 วัด ประจำปี ๒๕๖๒

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ วัด ได้แก่ ๑. วัดโอกาส ๒. วัดใหม่ชัยภูมิ ๓. วัดนาคานนฤมิตร ๔. วัดโพธิ์ศรี ๕. วัดพระธาตุท่าอุเทน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์