เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมกันเวลา ๑๘.๐๐ น.

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์