เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

ศพส.นพ. ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ "บ้านพอเพียงชนบท" จังหวัดอุบลราชธานี

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ "บ้านพอเพียงชนบท" จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์) เป็นประธานในการมอบของขวัญปีใหม่ฯ พร้อมทั้งมอบงบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ๔ หลัง หลังละ ๒๒,๐๐๐ บาท (๓ หลัง) หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท (๑ หลัง) และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “ส่งความสุข ลดทุกข์ ปรับโถ” (ซ่อมแซมห้องสุขา) จำนวน ๑ หลัง โดยมีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นายสฤษดิ์ วิฑูรย์) หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฯ ณ บ้านโนนสร้างคำ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์