เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

ศพส.นพ. จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดอบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ โดยมีนางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ผอ.ศพส.นพ. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และบรรยายพิเศษเรื่อง "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยและการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุ" กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการ ชมรม/สมาคมผู้สูงอายุ/ผู้นำชุมชน/สถาบันการศึกษา/นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุ อพม. จำนวน 150 คน เข้าร่วมอบรมฯ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม (นางสาวอชิรญา บุนนาค) บรรยายในหัวข้อเรื่อง "กฎหมายและสิทธิผู้สูงอายุ" และวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม (อ.วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก) บรรยายในหัวข้อเรื่อง "การดูแลสุขภาพและสุขภาวะที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ - คุณหญฺิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์