เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมทำสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมทำสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ ทำสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดให้มีมุมทำความสะอาดมือ โดยมีสเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงมือ หน้ากากอนามัย ไว้สำหรับให้บริการเจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ และแขกที่เดินทางมาบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันเชื้อโรคภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์