หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
<<ปี ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๕ ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๔

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๓

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๒

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๒

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้สูงอายุ ทั้งกิจกรรมนันทนาการ การศึกษาดูงานด้านอาชีพและงานอดิเรกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  ตลอดจนกิจกรรมค่ายครอบครัวสัมพันธ์ โดยใช้ฐานความรู้ในรูปแบบของกิจกรรม Walk Rally เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรัก ความเข้าใจ การปรับตัว การดูแลช่วยเหลือกัน ในฐานะสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครพนม ดูแลเพื่อน ประจำปี ๒๕๕๒

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
โครงการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครพนม ดูแลเพื่อน ประจำปี ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอีก ๒ แห่ง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครพนม ดูแลเพื่อน ประจำปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างยังสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ สถานสงเคราะห์บ้านนิคมปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาสร้างอาชีพและรายได้ ประจำปี ๒๕๕๒

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
โครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาสร้างอาชีพและรายได้ ประจำปี ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาสร้างอาชีพและรายได้ ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่สังคม/ชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุและชุมชน ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มาเพิ่มพูนทักษะของตนเองและมีผลไปถึงการเพิ่มพูนรายได้ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมค่านิยมการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อสร้างฐานการรวมกลุ่มสัจจะวันละ ๑ บาท ในชุมชน ให้มีความสามารถทำหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนระยะยาวได้ เป็นการขยายผลการจัดระบบสวัสดิการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และพื่อเป็นการลดปัญหาทางสังคมของผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายของภาครัฐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเตรียมพร้อม มีความรู้ในการดูแลตนเองทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความภูมิใจ ภายในครอบครัวและในชุมชน และเพื่อเป็นการขยายผลการจัดระบบสวัสดิการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรเป้าหมายในช่วงเข้าสู่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนมะจ่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ๒๕๕๒

๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒เพื่อส่งเสริมให้บุคคลเตรียมพร้อม มีความรู้ในการดูแลตนเองทั้งทางด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความภูมิใจ ภายในครอบครัวและในชุมชน และเพื่อเป็นการขยายผลการจัดระบบสวัสดิการชุมชนสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรเป้าหมายในช่วงเข้าสู่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
   

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒
๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๒
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๒เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถได้ทำประโยชน์ โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและร่วมมือสืบทอดภูมิปัญญาให้สังคม ทำให้ลดปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง และป้องกันการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ และส่งผลต่อการลดจำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
[คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์