หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
<<ปี ข่าวและกิจกรรม ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๕ ข่าวและกิจกรรsมปี ๒๕๕๔

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๓

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๒
 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔
  ศผส.นพ. จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๔ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกิจกรรมภาคกลางคืน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงอาหาร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕
  ศผส.นพ. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครพนม และสนามกีฬาแห่งประเทศไทย (หนองญาติ)
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  ศผส.นพ. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายเริงศิกดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ศูนย์พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยพระ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๔

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๔
  ศผส.นพ. ร่วมกับ โรงพยาบาลท่าอุเทน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้รับบริการในสถาบัน ประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสาธิตการออกกำลังกายและกายภาพบำบัดเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุ

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุ
  ศผส.นพ. เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในสถาบันและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า และตามแผนกลยุทธ์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ น่านน้ำ คันทรีโฮม รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
๘๒ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
  ศผส.นพ. ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งภาคพิธีการและภาคกิจกรรมนันทนาการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

ลอยกระทงตามประทีป ลอยกระทงหนองบัว ประจำปี ๒๕๕๓

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ลอยกระทงตามประทีป ลอยกระทงหนองบัว ประจำปี ๒๕๕๓
  ศผส.นพ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงตามประทีป ลอยกระทงหนองบัว ประจำปี ๒๕๕๓ โดยเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้ร่วมกันจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบกิจกรรมอาชีวบำบัด และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านธาตุหัวบึง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
โครงการซ้อมระงับเหตุเพลิงไหม้
  ศผส.นพ. ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๕๔
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  ศผส.นพ. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายเริงศิกดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ศูนย์พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหมูม้น ตำบลดอยเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

โครงการคาราวานคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
โครงการคาราวานคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
  ศผส.นพ. ขอขอบคุณสมาคมคนตาบอด จังหวัดนครพนม ในโอกาสที่ได้ออกหน่วยให้บริการนวดแผนไทยให้กับผู้รับบริการในศูนย์ฯ ตามโครงการคาราวานคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๑๐ ปี
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๓

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓
งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๓
  ศผส.นพ. ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๓  โดยได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม Happy Home : เที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาว

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
กิจกรรม Happy Home : เที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาว
  ศผส.นพ. ได้นำผู้รับบริการในสถาบัน เที่ยวงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ Happy Home สร้างความประทับใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน รื่นเริง ให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

กิจกรรม Happy Home : ฟังพระธรรมเทศนา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
กิจกรรม Happy Home : ฟังพระธรรมเทศนา
  ศผส.นพ. ได้ดำเนินกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เจริญสมาธิตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการ Happy Home เพื่อให้ผู้รับบริการในหน่วยงานซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ เพื่อน้อมนำเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์