หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
<<ปี
ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๕ ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๔

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๓

ข่าวและกิจกรรมปี ๒๕๕๒

 

 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ศผส.นพ. ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และงานกีฬาชาว พม.นครพนม
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๕๔ คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ และคุณตา คุณยาย พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง ๔ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ชาวพม.นครพนม สร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนานให้แก่คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และร่วมรับประทานหารเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
งานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๔
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๔ ณ บริเวณสามาคมคนพิการจังหวัดนครพนม(ตรงข้ามสวนชมโขง) ซึ่งทาง ศผส.นพ. ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ บริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฯ หให้แก่ผู้มาใช้บริการ
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และคลินิเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเีคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฏราชกุมาร
  ศผส.นพ. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ้มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๑๐ ราย รายละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งทาง ศผส.นพ. ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกสี หมู่ที่ ๑ บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม ฯ
 

เมื่อวันท ๒๓ พ.ย. ๕๔ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักอัยการจังหวัดนครพนม ,สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนจังหวัดนครพนม ดูภารกิจของศูนย์และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันคุณตา คุณยาย

    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
คุณตา คุณยาย ลอยกระทง
  ศผส.นพ. พาคุณ ตาคุณยาย ร่วมงานวันลอยกระทง ณ สวนสาธารณะหนองบัว บ้านปากทวย เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ร่วมแสดงความยินดี
  ศผส.นพ. เมื่อคราวประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ได้มอบของรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้อุทิศเวลา ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน ประเภทรางวัลไม่ขาด ไม่ลาป่วย และลาพักผ่อน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายวัชรินทร์ ทิณบูรณ์ และ น.ส.นุช เพชรอุเทน
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
ผู้สูงอายุทัศนศึกษานอกสถานที่
  ศผส.นพ.จัดกิจกรรม นำผู้สูงอายุภายในศูนย์ผู้สูงอายุทัศนศึกษา เที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดอินโดจีนนครพนม และนำพาไปไหว้พระขอพร สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่วัดโอกาส จังหวัดนครพนม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ทางจิตใจให้กับผู้สูงอายุอีกด้านหนึ่งด้วย
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
ศึกษาดูงาน
  ศผส.นพ. ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม นำโดยท่านพระมหาวรรณชัย ชยวณโณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ได้นำนิสิต นักศึกษา พระสังฆาธิการระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ เข้าดูงานศึกษาดูงาน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๔๐ น.
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
โครงการครอบครัวสัมพันธ์
  ศผส.นพ. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้จัดทำโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว เป็นการป้องกันมิให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง และไม่เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในอนาคต รวมทั้งสามารถอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข ได้รับการยอมรับจากสังคม ณ โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  ศผส.นพ. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๓๐ ราย รายละ ๕๐๐ บาท โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ซึ่งทาง ศผส.นพ. ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตำบลกุดตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔
  ศผส.นพ. ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่ นำโดย ผู้อำนวยการ ศผส.นพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้สูงอายุภายใน ศผส.นพ. เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ และให้ความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งขึ้นไป
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการ (ผู้สูงอายุที่พิการ)
  ศผส.นพ. ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นตำบลโนนตาล มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูศักยภาพผู้พิการ (ผู้สูงอายุที่พิการ) ที่ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ จำนวน ๓ คน
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๘ มีนาคม ๒๕๕๔
คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  ศผส.นพ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อศึกษาระบบการดูแลผู้สูงอายุ และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒ มีนาคม ๒๕๕๔
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนงาน/โครงการหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ ๑๑
  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการแผนงาน/โครงการหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ ๑๑ (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) แบ่งกลุ่มระดมความคิดวิเคราะห์หาประเด็นทางสังคม การดำเนินงาน (กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย) และแผนงาน/โครงการ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  ศผส.นพ. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายประจักษ์จิตต์ อภิวาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ศูนย์พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  ศผส.นพ. เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนกิจกรรมในพื้นที่ตำบลต้นแบบของคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับตำบล (ทีม B) เพื่อบูรณาการแผนกิจกรรมในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า, ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก และตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]

๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  ศผส.นพ. ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยมีนายเริงศิกดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ศูนย์พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ผ่านให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดบริการสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ตลอดจนรับเรื่องและสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกลุ่มผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุท่าจำปา ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
    [คลิก เพื่อชมภาพกิจกรรม]
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์