เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ "ก้ม กราบ กอด" สังคมผู้สูงอายุไร้ความรนุนแรงและกิจกรรมต่างๆ โดยจัดกิจกรรมฟังบรรยายธรรมะจากพระครูพิพัฒน์ สิริโพธิ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรี ในหัวข้อ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ต่างๆ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์