เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการศูนย์ฯ

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์