เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๓

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา และถวายสังฆทาน เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางประพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต และเพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ใช้บริการ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ ศพส.นพ.

 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์