เกี่ยวกับหน่วยงาน
การจัดบริการ
ข่าวและกิจกรรม
กิจกรรมและโครงการพิเศษ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
 

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร่วมกันทำบุญถวายเทียน และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา โดยมี เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นตัวแทนไปถวายฯ ณ วัดพระธาตุโนนตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทั้งนี้การจัดกิจกรรม ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ ศพส.นพ.

 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์