หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้เห็นชอบให้กรมประชาสงเคราะห์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ได้บริจาคที่ดินพื้นที่ติดกับที่สาธารณประโยชน์ และมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะจัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์ โดยมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑๙ ไร่ ๔๑.๓๐ ตารางวา
 

          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักว่าผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนยังประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อน ฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัย จึงได้ตั้งงบประมาณผูกพันปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ จำนวน ๔๘,๔๒๘,๐๐๐ บาท (สี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างศูนย์สาธิตการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๘

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์สาธิตการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เป็น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และได้เปิดรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เข้ารับบริการประเภทอยู่ประจำ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๒๐ คน โดยมีเป้าหมายรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน

 
          ต่อมาได้มีการปรับปรุง การจัดโครงการสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ใหม่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงฯ ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนนครพนม - ท่่าอุเทน หลักกิโลเมตรที่ ๒๐ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ - ๔๒๐๕ ๐๕๕ แฟกซ์ ๐ - ๔๒๐๕ - ๐๕๕๖ 

          ปัจจุบันพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) สังกัด กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ให้การอุปการะผู้รับบริการประเภทสามัญทั้งชายและหญิง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ปัจจุบันมีอาคารเรือนนอน จำนวน ๔ หลัง และมีเป้าหมายรับบริการผู้สูงอายุจำนวน ๑๐๐ คน


   
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑๓
ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์
๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖
โทรสาร
๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

e-mail : [email protected]


 
ได้มีผู้บริหารนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น ๘ ท่าน ดังนี้

๑.

นายอภิชาติ วาที ดำรงตำแหน่ง ๒๐ มกราคม ๒๕๔๙  ถึง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒. นางนงนุช สุขา ดำรงตำแหน่ง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
๓. นายพิบูลย์ มั่งมา ดำรงตำแหน่ง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๔. นางดวงพร ทิศาดลดิลก ดำรงตำแหน่ง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๕. นายปริญญา  รักสุข ดำรงตำแหน่ง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖. นางสาวบุญน้อม งามเชื้อ ดำรงตำแหน่ง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล ดำรงตำแหน่ง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๘. นางสาวอรอุมา อินทฉาย ดำรงตำแหน่ง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน