ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอายุ

-
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
[คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๗

ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗) ตามประกาศ ศพส.นพ. ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
[คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอายุ

-
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการของศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
[คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

 

..............................................................................................................................................................

 

   
 

 

แนวปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและการประเมินความเสี่ยง
[คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กรมกิจการผู้สูงอาย

เรื่อง กระบวนการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในรูปแบบสถาบัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

ประกาศเจตนารมณ์

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

.............................................................................................................................................................

 

   
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สามารถเข้าเว็บไซต์ ได้ที่นี่ http://www.oic.go.th     
 
   
ข้อมูลจำนวนประชากรผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ๑. ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง ๒. อยากรู้ผลงบการเงิน ๓. เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ ๔. เขาพูดว่าอย่างไร ๕. ขอหลักฐานการกาบัตร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ ๑. รองเท้าเป็นเหตุ ๒. ทำไมถึงเปลี่ยนใจ ๓. ใครแรงกว่ากัน ๔. ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย ๕. แค่อยากรู้
   

 
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ผู้จัดทำ: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
(ศพส.นพ.)
คำอธิบาย: ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนครพนม ข้อมูลพื้นฐานของ ศพส.นพ. ซึ่งครอบคลุมนับแต่ประวัติการก่อตั้ง การให้บริการ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้รับบริการในหลากหลายมิติ และข้อมูลผลการดำเนินงานรายกิจกรรม และรายโครงการ เป็นต้น
  [คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด]

คลิก เพื่ออ่านหนังสือทั้งหมด

 
 

คลิกที่นี้ ....เพื่อเข้าชมเพจศูนย์ฯ

 

 

 

ชาย
41 คน
หญิง
41 คน
รวม
82 คน

ข้อมูล ณ มีนาคม 2567

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติและกฎหมาย

  รัฐธรรมนูญกับผู้สูงอายุ

  พระราชบัญญัติ

  กฎกระทรวง

  ระเบียบข้อบังคับ

  สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

  คุณสมบัติและการเข้ารับบริการ
  โปสเตอร์สิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย สทส.
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
โดย รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
  การออกกำลังกายในผู้สูงอายุทั่วไป
โดย ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว
  คู่มือปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ
โดย อ.ศรีวรรณ ปัญติ
  อาการที่สำคัญในผู้สูงอายุ
โดย รศ.พญ.วรพรรณ เสนาณรงค์
  สิ่งแวดล้อมที่เกี้อกูลผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา โดย อ.ดร.วิริยา พึ่งทอง
    จังหวัดนครพนม
    สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม
    บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
    ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑๙ จังหวัดนครพนม
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
    โรงพยายาบาลนครพนม
    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
    สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม
    สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม
    สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม
    มหาวิทยาลัยนครพนม
    สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม

 

 

 

>> ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ <<
 
>> ลิงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <<

>>ศูนย์ประชาบดี1300 <<

 
 
 
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ
ตราสัญลักษณ์ผู้สูงอายุ

     ความหมายของสัญลักษณ์ ประยุกต์จากโครงสร้างลายประจำยาม ผสมผสานกับรูปหน้าจั่วทรงไทย อันมีความหมาย แทนความสูงส่ง ความงดงามของจิตใจ โดยมีรูปทรงที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างเด่นชัด

     สื่อที่ใช้สีน้ำเงิน เพื่อสื่อถึงความมั่นคง แสดงถึงความเป็นแก่นหลักของสังคม
[คลิก เพื่อดาวน์โหลด]
 
File Zilla

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖
อีเมล::[email protected]

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์