หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

ภาพจากหนังสือ: สู่สังคมไม่ทอดทิ้งกัน บนเส้นทางสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ. ๒๕๕๒

ภาพจาก :: http://www.freefoto.com/preview/41-01-52?ffid=41-01-52
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)
  สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)
  สำนักบริการสวัสดิการสังคม (สบส.)
  สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.)
  สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน (สคส.)
  สำนักงานธนานุเคราะห์
  การเคหะแห่งชาติ
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.)
   
 

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

  ๒ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรุงเทพมหานคร
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุจังหวัดปทุมธานี
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุจังหวัดลำปาง
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุจังหวัดสงขลา
  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุจังหวัดนครพนม
  ศูนย์การเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุเมืองใหม่ บางพลี
     
  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
  สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
  หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ (บทบาทหน้าที่ ๑๐ กระทรวงหลัก)
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)
  ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ
  เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  วัยทองดอทคอม เว็บไซต์เพื่อสุขภาพสำหรับสตรีและบุรุษวัยทอง ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินชีวิตวัยทอง สรุปรายงาน การประชุมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของวัยทอง
     
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์