หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน การจัดบริการ ข่าวและกิจกรรม กิจกรรมและโครงการพิเศษ เรื่องที่เกี่ยวข้อง กระดานสนทนา FQA
 

 
          ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณสมบัติของผู้ใช้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ) ดังนี้
๑.  อายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทย
๒.  ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
๓.  ไม่เป็นโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
๔.  มีความสมัครใจ
๕.  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน
๖.  ไม่มีอาการทางจิตที่รุนแรง หรือมีพฤติกรรมด้านลบที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
๗.  ไม่ติดสารเสพติด หรือติดสุรา
๘.  กรณีเร่ร่อน ถูกทอดทิ้ง หรือไร้ที่พึ่ง ต้องผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคน ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อน เช่น การเยี่ยมครอบครัว/ชุมชน การหาอาชีพที่เหมาะสม เป็นต้น
๙.  ฐานะยากจน/ไม่มีที่อยู่อาศัย/ขาดผู้อุปการะหรือผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
๑๐.  ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา
   
  การสมัครเข้ารับบริการ
  ๑. ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
  ๒.ผู้ที่มีภูิมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดให้ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ตนอยู่
   
  หลักฐานที่ต้องนำไป
  ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
  ๓. ใบรับรองแพทย์ พร้อมผลการตรวจเอกซเรย์ปอด
  ๔. ภาพถ่าย (ถ้ามี)
 
 
          บริการที่พักอาศัยรูปแบบสถานสงเคราะห์
          ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ให้บริการที่พักอาศัยในรูปแบบสถานสงเคราะห์ประเภทสามัญทั้งชายและหญิง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ ซึ่งจัดให้มีบริการต่างๆ ดังนี้
๑.  การบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ  โดยจัดให้มีปัจจัย ๔ ที่จำเป็นต่อชีวิตเพื่อให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจในบั้นปลายชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพ
๒.  บริการทางการแพทย์และอนามัย  จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์โดยอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เจ็บป่วยเฉพาะโรคหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงตามสภาพร่างกาย เช่น กีฬาเปตอง , กายบริหาร ฯลฯ
๓.  บริการกายภาพบำบัด  มีเจ้าหน้าที่พยาบาล จัดบริการกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุตามคำแนะนำของแพทย์
๔.  บริการนันทนาการ  เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกได้รับความบันเทิงสนุกสนานคลายความวิตกกังวล และความเครียด มีการจัดงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์
๕.  บริการด้านศาสนา  ให้ผู้สูงอายุประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเพณีนิยมในวันสำคัญ
๖.  บริการด้านฌาปนกิจ  ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม และไม่มีญาติจัดการศพ ศูนย์พัฒนาการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม จะดำเนินการตามประเพณีทางศาสนา หากมีญาติต้องการนำศพไปบำเพ็ญกุศล ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.) จะอำนวยความสะดวกตามความประสงค์
 
 
 
 
          เอกสารประกอบการรับ Case เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑.  ประวัติของผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/เอกสารการสอบข้อเท็จจริง/รูปถ่ายปัจจุบัน
๒.  หลักฐานประจำตัว สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
๓.  สิทธิในการรักษาพยาบาล/ประวัติการรักษา
๔.  ใบรับรองแพทย์/ใบ refer
๕.  หลักฐานการเยี่ยมบ้าน พร้อมภาพถ่าย
๖.  กรณีผู้สูงอายุมีทรัพย์สินต้องแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
๗.  หนังสือประสานส่ง Case
๘.  เอกสารการประชุมประชาคมในพื้นที่ หมู่บ้าน ครอบครัว เครือญาติ
๙.  กรณีมีญาติหรือบุตรหลาน ต้องมีบันทึกแสดงความจำนง พร้อมรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่อยู่พร้อมเบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและเป็นปัจจุบัน
 
 
 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศพส.นพ.)
๑๐๑ หมู่ ๑๓ ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ ๒๐
ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ๔๘๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๕-๖ โทรสาร ๐-๔๒๐๕-๐๐๕๖

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
หน่วยงานราชการในสังกัด
กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์